Regulamin zakupów

 

 

 

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

 

 

sklep.kubisa.pl

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy " sklep.kubisa.pl " prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu .

2. Właścicielem Sklepu jest: Firma Kantor Andrzej Kubisa , 43-300 ul. Przechód 1 , NIP: 5471017132, tel. 338124154, adres email: kantor@kubisa.pl.

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

  1. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  2. emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  3. telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

 

2. Proces realizacji zamówienia rozpoczyna się w momencie podania przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. 

3. Warunkiem realizacji zamówienia jest zaksięgowanie płatności na koncie rachunku bankowego Sklepu w ciągu 48 godzin od momentu złożenia zamówienia. Brak wpływu środków w podanym terminie spowoduje anulowanie zamówienia.

4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności przelewem bankowym termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 

§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu

reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. W razie skutecznego odstąpienia od umowy , umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia , w którym odstąpił od umowy.

3. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę.

4. Zgodnie z Art. 38 pkt.2 Ustawy z dn. 30 maja 2014r. o prawach konsumenta , prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje klientowi w stosunku do umowy , w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§7

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Sklepu internetowego sklep.kubisa.pl z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Przechód 1, 43-300 Bielsko-Biała, jest Andrzej Kubisa właściciel Sklepu, prowadzący działalność kantorową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013r. poz.672 z późn. zm.) i ustawy z dnia 27 lipca 2002r. - prawo dewizowe (Dz.U. z 2012r., poz. 826 z późń. zm.), wpisany do rejestru działalności kantorowej prowadzonego przez Narodowy Bank Polski pod numerem 871. Posiada wpis do Rejestru REGON: 070564685 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP: 5471017132, nr telefonu: 338124154, adres email: kantor@kubisa.pl

2. Dane osobowe Użytkowników Sklepu internetowego będą przetwarzane zgodnie z RODO, w celu realizacji usług wskazanych w niniejszym Regulaminie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002.101.926).

3. Obowiązek podania danych osobowych przez Użytkownika wynika z Prawa dewizowego jak również z ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2010.46.276).

4. Z podanych przez Użytkowników w procesie rejestracji danych osobowych tworzy się Zbiór Danych Osobowych Użytkowników Sklepu Internetowego, którego administratorem jest właściciel Sklepu internetowego.

5.  Dane osobowe Użytkowników takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej (e-mail) będą przetwarzane w celu realizacji zamówień Użytkowników, wystawiania dowodu transakcji jak również przesyłania Użytkownikom informacji o stanie realizacji ich zamówień, anulowaniu zamówień, działaniach podejmowanych w ramach Sklepu internetowego.

6.  Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do poprawienia, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

7. Użytkownik powinien informować Administratora Sklepu internetowego o zmianie danych osobowych w celu dokonania ich aktualizacji.

8. W ramach Sklepu internetowego stosowane są środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych, w szczególności zabezpieczenie ich przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002.101.926) oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl